Misija

Misija BeFema

Befem je feministički kulturni centar koji od 2009. godine kroz programe medijske produkcije i kreiranja novih medijskih politika, obrazovanja, umrežavanja i festivalskih sadržaja preispituje i promoviše feminističku politiku, kulturu i umetnost osnažuje, motiviše i aktivira nove generacije feministkinja i podstiče razmenu i saradnju na lokalnom, regionalnom i međunarodnom nivou.

Mi ne govorimo u ime drugih žena, već se zalažemo za kreiranje slobodnih prostora za različite ženske glasove i politike!

Vizija

Vizija BeFema

“Solidarno, ravnopravno i nenasilno društvo u kom svaka osoba može da bude ono što jeste, pravi životne izbore bez straha i osude i oseća se osnaženom da podstiče promene.“

Programi

Naši programi

Našim programima, kroz kreiranje inovativih komunikacijskih strategija pokušavamo da same promenimo medijske prakse proizvodnje roda. Naš rad je usmeren na povećanje vidljivosti žena u medijima i uticaj na kreatore medijskih politika. Raspodela moći u društvu oslikava se u javnom i medijskom prostoru, zbog toga kreatori politika treba da preuzmu odgovornost u ostvarenju rodne ravnopravnosti i ženskih prava. BeFem već godinama unazad razvija medijske programe koje analiziraju načine na koje su žene i marginalizovane grupe uključene, odnosno isključene u „medijski poredak“ i „tehnologiju”. Naši programi utiču na pozicije žena unutar onlajn (online) i oflajn (offline) okruženja, na njihove identitete, reprezentacijske prakse i diskurse kojima mediji pribegavaju kada o ženama pišu i kada se na tim istim medijima žene komentarišu; na načine na koje obilje stereotipa o njima, manje ili više skriveno, opstaje i iznova se pojavljuje.

Članice smo Mreža za evropski ženski lobi.

„Verujemo da feminizam podrazumeva spremnost da se sve što smo do sada učile/i «kako bi trebalo da bude» može menjati i zahvalne smo svima vama koje/i ste nam svojim učešćem prethodnih godina na Befem festivalima učinile/i da ovo naše uverenje postane feministička stvarnost koju živimo.“

Christina Wassholm i Jelena Višnjić, osnivačice BeFema
Jelena i Christina